شهرستان برژتسلاو

Čeština Deutsch English Tiếng Việt Català Italiano Українська Русский Nederlands Português Lietuvių Polski Français Magyar فارسی 日本語 Српски / Srpski Svenska Slovenčina العربية Bahasa Melayu

نیمتشیتشکی (ناحیه برتسلاف) سدلتس (ناحیه برتسلاف) پاولوف (ناحیه برتسلاف) میلوویتسه (ناحیه برتسلاف) میکولوو شاکویتسه شیتبوریتسه Zaječí ولکه هوستیه‌رادکی Velké Bílovice Valtice Tvrdonice مورکووکی ستراخوتین ستاروویتشکی ستاروویتسه نووی پرروو راکویتسه پریتلوکی Velké Pavlovice ولکه نیه‌مچیتسه نیکولتشیتسه پودیوین پرنا Pouzdřany موراوسکی ژیژکوو پوپیتسه (جمهوری چک) Lednice لانژهوت موراوسکا نووا وس لادنا کاشنیتسه بولرادیتسه کوردییوو باووری بورکووانی برژتسلاو بروموویتسه (ناحیه برتسلاف) برود ناد دییی بولهاری (ناحیه برتسلاف) دیواکی دولنی ویستونیتسه درنهولتس هلوهووتس (ناحیه برتسلاف) هورنی بویانوویتسه هورنی ویستونیتسه هروشکی (ناحیه برتسلاف) یویشووکا کلنتنیتسه کلوبووکی و برنا کوبیلی کوستیتسه (ناحیه برتسلاف) کرومویر کرپیتسه (ناحیه برتسلاف) بورتیتسه (ناحیه برتسلاف) دولنی دونایوویتسه دوبره پوله وربیتسه (ناحیه برتسلاف) نوووسدلی (ناحیه برتسلاف) برزی (ناحیه برتسلاف) هوستوپتشه اوهرتشیتسه (ناحیه برتسلاف) تینک (منطقه برکلو)
شهرستان هودونین شهرستان برنو-میستو شهرستان برنو-ونکوو شهرستان ویشکوف شهرستان زنویمو منطقه تربیچ شهرستان کرومیه‌رژیژ شهرستان اوهرسکه هرادیشتیه شهرستان بلانسکو شهرستان پروستییوف


Impressum